І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Херсонський ясла-садок №64 Херсонської міської ради (далі ясла-садок) є комунальною власністю міста.

1.2. Юридична адреса ясел-садка:73025, Херсонська область,  м. Херсон, Комсомольський район, вул. Петренка, будинок 81   телефон 49-84-08.

1.3. Ясла-садок є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, ідентифікаційний код, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, та може мати самостійний баланс.

1.4. Власником ясел-садка є територіальна громада міста Херсона. Управління освіти Херсонської міської ради здійснює фінансування ясел-садка, його матеріально-технічне забезпечення.

1.5. Головною метою ясел-садка є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку, соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.6. Головні завдання ясел-садка – збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей, формуванні їх індивідуальності, розвиток творчих здібних та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.7. Ясла-садок у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.03 р. № 305, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.8. Дитячий садок самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.

1.9. Ясла-садок несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»; забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу; дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10. Ясла-садок має право:

 • проходити в установленому порядку державну атестацію;
 • визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу     за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради;
 • визначати варіативну частину робочого навчального плану,

в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні

   та індивідуальні робочі навчально-виховні плани;

 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну,

пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

 • бути розпорядником рухомого і нерухомого майна

згідно з чинним законодавством України та власним Статутом;

 • отримувати   кошти   і   матеріальні   цінності   від органів виконавчої

влади, юридичних і фізичних осіб; залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України.

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЯСЕЛ-САДКА

2.1. Ясла-садок розрахований на 220 місць.

2.2. Групи комплектуються за віковими ознаками.

2.3.Прийом дітей до закладу здійснюється керівником протягом календарного року при наявності вільних місць на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють (далі – батьки), медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини.

2.4. У яслах-садку функціонують групи загального розвитку дітей.            

2.5. Наповнюваність груп становить: переддошкільна група – 15 дітей,

дошкільна група - 20 дітей. Можуть функціонувати групи короткотривалого перебування дітей, експериментальні групи з наповнюваністю нижче нормативних показників до 10 осіб.

2.6. За дитиною зберігається місце у яслах-садку у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків, а також у літній період (75 днів).

2.7. Відрахування дітей із ясел-садка може здійснюватись за бажанням батьків, на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі,   у разі несплати батьками без поважних причин плати за харчування дитини протягом двох місяців, а також відсутності дитини без поважних причин протягом місяця.

2.8. Адміністрація ясел-садка зобов’язана письмово повідомити батьків про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

2.9. Ясла-садок здійснює соціально – педагогічний патронат сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які не відвідують ясла-садок, та надання консультаційної допомоги сім’ї.

ІІІ. РЕЖИМ РОБОТИ ЯСЕЛ-САДКА

3.1. Ясла-садок має:

- п’ятиденний робочий тиждень;

- вихідні дні: субота, неділя, святкові;

- графік роботи ясел-садка: з 7.30 до 17.30, чергової групи з 7.00 до 19.00

3.2. За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, за погодженням з управлінням освіти, у яслах-садку може змінюватися режим роботи.

3.3 Для задоволення потреб населення ясел-садок може функціонувати протягом року ще й сезонно (не повний календарний рік, але не менш як 3 місяці на рік).

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

4.1. Навчальний рік у яслах-садку починається 01 вересня і закінчується 31травня наступного року. З 01 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дитячому садку проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з Державною базовою програмою, та іншими додатковими програмами розвитку дітей.

4.3. Ясла-садок планує свою діяльність відповідно до плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.4. План роботи схвалюється Педагогічною радою, затверджується завідувачем ясел-садка і погоджується з управлінням освіти Херсонської міської ради. План на оздоровчий період додатково – з Херсонським міським управлінням Державної санітарно-епідеміологічної служби України у Херсонській області.

4.5. У яслах-садку визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.6. З метою своєчасного виявлення, підтримки, розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей заклад може організовувати освітній процес за одним чи кількома пріоритетним напрямами.

4.7. Ясла-садок може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені Державною базовою програмою, лише на основі угоди між батьками та дитячим садком у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного Міністерством освіти і науки та Міністерством охорони здоров’я.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

5.1. Організація харчування дітей здійснюється згідно вимог чинного законодавства.

5.2. Ясла-садок забезпечує збалансоване 3-х разове харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених Міністерством охорони здоров’я України спільно з Міністерством освіти і науки України, за погодженням з Міністерством фінансів України.

5.3.Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та завідувача ясел-садка.

VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ

6.1. Медичне обслуговування дітей у яслах-садку здійснюється на безоплатній основі штатними медичними працівниками та лікарем територіального закладу охорони здоров’я, і передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на до госпітальному етапі, організація заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

6.2. До основних обов’язків медичних працівників ясел-садка належать:

моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово – психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги; організація і проведення медичних оглядів, у тому числі поглиблених, профілактичних, та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності; здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотримання раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження; медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму; проведення санітарно-просвітницької роботи серед батьків та працівників ясел-садка.

     6.3. Ясла-садок надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

VII. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у яслах-садку є: діти, завідувач, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів, батьки, особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. За успіхи у роботі встановлюються різні форми морального та матеріального заохочення.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

 • безпечні та нешкідливі умови для утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоровю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
 • здоровий спосіб життя;
 • доступ до інформації з усіх галузей знань;
 • участь у різних виставках, конкурсах тощо.

7.4. Права батьків:

 • обирати   і   бути   обраними   до   органів   громадського самоврядування закладу;
 • звертатися до керівника закладу і відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • брати участь в покращанні організації навчально – виховного процесу та зміцненні матеріально – технічної бази закладу;
 • відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
 • захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах

і суді.

Батьки зобов’язані:

 • своєчасно   повідомляти ясла-садок  про можливість відсутності або хвороби дитини;
 • слідкувати за станом здоров'я дитини;
 • не порушувати режим роботи ясел-садка;
 • своєчасно вносити плату за харчування дитини в яслах-садку у встановленому законом порядку;
 • забезпечувати умови для здобуття дитиною дошкільної освіти;
 • постійно дбати про фізичне здоровя, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
 • виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

7.5. На посаду педагогічного працівника ясел-садка приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра, молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України «Про освіту» вищу або середньо-спеціальну освіту), забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

     7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно –правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами внутрішнього трудового розпорядку ясел-садка.

7.7. Педагогічні та інші працівники ясел-садка приймаються на роботу завідувачем, вихователь-методист – за погодженням з  управлінням освіти. Педагогічні працівники можуть бути призначені й на умовах контракту.

7.8. Педагогічні працівники ясел-садка підлягають атестації, яка є обов’язковою і здійснюється 1 раз на 5 років згідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

7.9. Педагогічні працівники мають право:

 • на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;
 • брати участь у роботі органів самоврядування закладу;
 • на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах         тощо;
 • дострокову атестацію на отримання відповідної категорії та педагогічного звання;
 • проводити   в   установленому   порядку   науково – дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
 • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;
 • на   соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
 • об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
 • на захист професійної честі та власної гідності;
 • інші права, що не суперечать законодавству України.

7.10. Педагогічні працівники зобов'язані:

 • виконувати Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку ясел-садка, умови контракту чи трудового договору;
 • дотримуватися   педагогічної   етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
 • забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
 • брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних   з   підвищенням   професійного   рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;
 • співпрацювати з сім’єю з питань навчання і виховання дітей;
 • сприяти зростанню іміджу закладу;
 • виконувати накази, рекомендації та вказівки керівництва;
 • інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.

7.11. Працівники ясел-садка несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із законодавством.

7.12. Працівники ясел-садка у відповідності до статті   26   Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя   населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди.

7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку ясел-садка, не виконують   посадових   обов'язків, умови трудового договору (контракту)   або   за результатами атестації, не відповідають займаній посаді   звільняються відповідно до чинного законодавства.

VIII. УПРАВЛІННЯ   ЯСЛАМИ-САДКОМ

8.1. Управління яслами-садком здійснюється управлінням освіти Херсонської міської ради.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою ясел-садком здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади управлінням освіти Херсонської міської ради з дотриманням чинного законодавства.

     Завідувачем ясел-садка може бути призначена особа, яка є громадянином України, має відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня «спеціаліст», стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менш як три роки, а також організаторські здібності та стан здоров'я якої не перешкоджає виконанню професійних обов'язків.

       Завідувач ясел-садка:

 • Здійснює згідно з чинним законодавством загальне керівництво ясел-садком.
 • Представляє ясла-садок в державних органах та інших підприємствах, установах і організаціях; розпоряджається майном, коштами навчального закладу в установленому порядку; відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу.
 • Контролює відповідність форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам.
 • Керує Педагогічною радою; організовує розроблення програм перспективного розвитку ясел-садка, річного плану роботи, тощо; організовує та аналізує стан навчально-методичної роботи; бере участь у діяльності педагогічних організацій та методичних об’єднань.
 • Вживає заходи щодо використання більш досконалих та ефективних методів навчально-виховної роботи; заохочує творчі пошуки, експериментальну роботу педагогічних працівників; комплектує групи відповідно до вимог чинного законодавства.
 • Організовує різні форми співпраці з батьками вихованців або особами, які їх замінюють; звітує про свою діяльність на загальних зборах (конференціях) ясел-садка.
 • Контролює організацію харчування та медичного обслуговування дітей, забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників; приймає на роботу та звільняє з роботи працівників ясел-садка; затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом (профспілковим представником); схвалює за рішенням педагогічної ради та за погодженням з профспілковим комітетом педагогічне навантаження педагогічних працівників; готує інші внутрішні нормативні документи.
 • Забезпечує своєчасний розгляд заяв, скарг, дотримання прав та гарантій дітей і працівників ясел-садка.
 • Роз’яснює працівникам їх права та обов’язки, інформує про умови праці, права на пільги і компенсації за роботу в шкідливих умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору; ознайомлює працівників зПравилами внутрішнього трудового розпорядку та Колективним договором; визначає працівнику робоче місце, забезпечує його необхідними для роботи засобами, проводить інструктаж працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки.
 • Здійснює заходи з охорони праці, сприяє роботі профспілкової організації.
 • Подає документи на представлення працівників до нагород та заохочень, накладає стягнення в межах своєї компетенції за погодженням із профспілковим комітетом.
 • Забезпечує згідно з чинним законодавством належні виробничі умови, забезпечує проведення атестації робочих місць, створює умови для проходження працівниками обов’язкових медичних оглядів.
 • Щороку звітує про навчально-виховну, методичну, фінансово-господарську діяльність дитячого садка на Загальних зборах (конференціях) колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють.

8.3.  Постійно діючий колегіальний орган у яслах-садку є Педагогічна рада.

До складу Педагогічної ради входять: завідувач, педагогічні та медичні працівники, інші спеціалісти, які надають освітні послуги. Можуть входити голови батьківських комітетів. Головою Педагогічної ради є завідувач ясел-садка.

Педагогічна рада ясел-садка:

 • розглядає   питання   навчально-виховного   процесу   в   яслах-садку   та   приймає відповідні рішення;
 • організовує роботу   щодо   підвищення   кваліфікації   педагогічних   працівників, розвитку їх   творчої   ініціативи,   впровадження   досягнень   педагогічної   науки, передового досвіду;
 • приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

     Робота Педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб ясел-садка. Кількість засідань Педагогічної ради становить 4 рази на рік.

8.4. Органом громадського самоврядування ясел-садка є Загальні збори колективу закладу та батьків. Збори скликаються не рідше одного разу на рік. Рішення Загальних зборів приймаються більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

 •        приймають Статут, зміни до нього та доповнення;
 •        обирають Раду ясел-садка, її членів і голову, встановлюють термін її повноважень;
 •        заслуховують звіт завідувача ясел-садка,   голови Ради   ясел-садка з  питань Статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного голосування; розглядають   питання   навчально-виховної   роботи,   методичної   та   фінансово-господарської діяльності закладу;
 •        затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку ясел-садка.

8.5. У період між загальними зборами діє Батьківський комітет ясел-садка, що обирається на загальних   зборах.

   Кількість засідань Батьківського комітету ясел-садка призначається за потребою, але не менш двох разів на рік. Засідання Батьківського комітету ясел-садка є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

   Батьківський комітет ясел-садка організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо матеріального та морального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.6. За рішенням Загальних зборів замість Батьківського комітету може діяти Рада ясел-садка, до її   складу   пропорційно   обираються   представники   від педагогічного колективу і батьків, або осіб, що їх замінюють.

IX. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЯСЕЛ-САДКА

9.1. Матеріально-технічна база ясел-садка включає будівлі, споруди, відведену територію, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі ясел-садка.

9.2. Майно ясел-садка є власністю територіальної громади міста і закріплено за нею на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства.

9.3. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна ясел-садка проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані яслам-садку у внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

9.4 Ясла-садок відповідно до чинного законодавства користується землею іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

9.5. Відповідно до рішення Херсонської міської ради №546-р від 12.04.1996р. яслам-садку передано в оперативне управління земельну ділянку, будівлі, споруду, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики.

9.6. Рішенням Херсонської міської ради № 818 від 30.05.2005 р. яслам-садку виділена присадибна ділянка площею 0,3493 га.

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

10.1. Джерелами фінансування ясел-садка є кошти: міського бюджету; батьків; добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб, інші кошти, не заборонені чинним законодавством України.

10.2. Ясла-садок має право: придбати, орендувати, необхідне йому обладнання та інше майно за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради; отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

10.3. Статистична звітність здійснюється яслами-садком раз на рік відповідно до чинного законодавства.

10.4. Порядок   ведення   діловодства в яслах-садку визначається чинним законодавством. За рішенням Власника бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію управління освіти.

ХІ.   КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЯСЕЛ-САДКА

11.1. Основною формою контролю за діяльністю ясел-садка є державна атестація, що проводиться один раз у десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.2. Контроль за дотриманням яслами-садком державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється Державною інспекцією навчальних закладів, управлінням освіти Херсонської міської ради.

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю встановлюється управлінням освіти Херсонської міської ради.

ХІІ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЯСЕЛ-САДКА

12.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію ясел-садка приймає Власник.

Реорганізація ясел-садка відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Власником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління ясел-садком.

Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно ясла-садка, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Власнику.

У випадку реорганізації права та зобов’язання ясел-садка переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

12.2. Порядок реорганізації чи ліквідації ясел-садка здійснюється відповідно до чинного законодавства.

При копіюванні матеріалу активне посилання на сайт обов'язкове.