СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

СТРУКТУРА та органи  управління Херсонським ясла-садком № 64 Херсонської міської ради визначаються Законом України «Про освіту» та установчими документами

Управління Херсонським ясла-садком № 64 Херсонської міської ради в межах повноважень, визначених законами та установчими документами закладу, здійснюють:

ЗАСНОВНИК   – виконавчий комітет Херсонської міської ради та уповноважений ним орган – 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ:

-    затверджує установчі документи закладу освіти, їх нову редакцію та зміни до них;

-    укладає строковий трудовий договір (контракт) з директором ясел-садка, призначеним у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладу освіти;

-    розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами закладу освіти;

-    затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт закладу освіти у випадках та порядку, визначених законодавством;

-    здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти;

-    здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу освіти;

-    забезпечує створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

-    здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

-    реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти;

-    забезпечує утримання та розвиток матеріально-технічної бази  Херсонського ясел-садка № 64 на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;

-    у разі реорганізації чи ліквідації закладу дошкільної освіти забезпечує здобувачам освіти можливість отримувати дошкільну освіту;

-    забезпечує відповідно до законодавства створення у яслах-садку № 64 безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.

Засновник або уповноважений ним орган (управління освіти Херсонської міської ради) не має права втручатися в діяльність ясел-садка, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»  та установчими документами.

      

                     ПЕДАГОГІЧНА РАДА, яка створюється у порядку, передбаченому спеціальними законами:

-      схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;

-      формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

-      розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у закладі;

-      визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

-      затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

-      обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи;

-      затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

-      заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

-      розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

-      визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю;

-      ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

-      розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

-      має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу.

-      рішення педагогічної ради закладу дошкільної освіти вводяться в дію рішеннями керівника закладу.

ЗАГАЛЬНІ  ЗБОРИ  (КОНФЕРЕНЦІЯ):

   заслуховують  звіт  директора Херсонського ясел-садка № 64 із питань  статутної  діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічній діяльності;

   розглядають питання освітньої, методичної, економічної і фінансово-господарської  діяльності Херсонського ясел-садка № 64;

  затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку  закладу.

Рішення загальних зборів (конференцій) приймаються простою більшістю  голосів  від загальної  кількості  присутніх.

                                       

                           КЕРІВНИК ЯСЕЛ-САДКА – ДИРЕКТОР В МЕЖАХ НАДАННЯ ЙОМУ ПОВНОВАЖЕНЬ:

-    організовує діяльність закладу освіти;

-    вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

-    призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

-    забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

-    забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

-    забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;

-    сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

-    сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

-    здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу освіти.

ВИХОВАТЕЛЬ-МЕТОДИСТ ЯСЕЛ-САДКА

-  відповідає за організацію освітнього процесу в закладі;

-  створює умови для забезпечення фізичного та психічного розвитку дітей, впровадження компетентністного та особистісно-орієнтованого підходів у практику роботи;

-  спрямовує педагогів на інтегрований підхід у вихованні дітей дошкільного віку;

-  вивчає стан освітньої роботи у закладі, узагальнює результати педагогічної діяльності колективу;

-   координує роботу з розроблення річного плану робати закладу, підготовки та проведення педагогічних рад і методичних заходів місцевого рівня;

-  дійснює систематичний контроль за якістю освітнього процесу в закладі, консультує педагогів з різних актуальних і проблемних питань;

-  відповідає за організацію роботи методичного кабінету,;

-  сприяє підвищенню кваліфікації та професійної майстерності педагогічних працівників;

-  консультує батьків з питань виховання, освіти дітей;

-  створює умови для сприятливого психологічного клімату в закладі та  сприяє виконанню правил охорони праці і безпеки життєдіяльності педагогічних працівників та вихованців закладу.

СЕСТРА МЕДИЧНА СТАРША ЯСЕЛ-САДКА

-   здійснює контроль за дотриманням належних санітарно-гігієнічних умов у  приміщеннях ясел-садка, проведенням поточної дезінфекції,

-   здійснює ранковий прийом дітей під час адаптивного карантину;

-   контролює дотримання рухового режиму дітей,

-   контролює проходження працівниками ясел-садка медичних оглядів,

-   проводить санітарно-просвітницьку роботу серед педагогічних працівників та батьків вихованців;

-  разом з вихователем-методистом здійснює медико-педагогічний контроль за проведенням занять з фізичної культури;

-   своєчасно ізолює дітей, що захворіли, надає їм першу медичну допомогу. 

-   забезпечує організацію харчування (складає меню-розклад, проводить аналіз ефективності харчування, розрахунок хімічного складу, енергоцінності та калорійності харчового раціону, аналіз виконання норм харчування, здійснює зняття проби з готових страв);

-  контролює  якість продуктів харчування та продовольчої сировини, які поставляються з бази, дотримання правил їх зберігання та якість приготування їжі;

-  проводить заняття з гігієни харчування й основ дитячого дієтичного харчування, санітарно-освітньої роботи, у тому числі бесіди щодо харчування дітей у колективі і родині

ЗАВГОСП-КОМІРНИК ЯСЕЛ-САДКА

-  стежить за справністю і збереженням всього обладнання і майна;

-  контролює та планує матеріальне забезпечення і організаційне проведення поточного ремонту, господарське забезпечення освітнього процесу.

-   здійснює заходи для своєчасної і якісної підготовки приміщення до початку навчального року,  до роботи у зимових умовах, до роботи у весняно-літній період;

-  планує та організовує заходи, спрямовані на забезпечення пожежної безпеки у яслах-садку;

-  стежить за додержання вимог санітарного законодавства при зберіганні продуктів харчування та продовольчої сировини;

-   здійснює облік продуктів харчування та продовольчої сировини, які прийнято до закладу у Книзі складського обліку ; бере участь у складанні меню, стежить за роботою холодильників та дотриманням товарного сусідства;

-  веде облік і контролює фактичне використання робочого часу технічними працівниками ясел-садку;

-  забезпечує належний санітарний стан  території закладу, своєчасне її прибирання та вивіз сміття; організацію робіт по благоустрою;

-   контролює раціональне використання енергоресурсів.

 

Колегіальний орган громадського самоврядування - БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ, БАТЬКІВСЬКІ КОМІТЕТИ – є добровільними органами громадсь­кого самоврядування, створеними на основі єдності ін­тересів батьків щодо реалізації прав та обов'язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності у яслах-садку.

Рішення про заснування комітетів груп (групи) або закладу та кількість членів комітету приймаються на загальних зборах батьків відповідних груп (групи) або закладу.

          Легалізація (офіційне визнання) комітетів є обов'язковою і здійснюється шляхом видання відпо­відного наказу по яслах-садку після письмового повідомлення керівництва закладу (надання протоколу батьківських зборів) про їх зас­нування.

          Припинення діяльності комітетів може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (само­розпуску, примусового розпуску).

         Метою діяльності комітетів є захист законних інтересів дітей в органах громадського самовряду­вання закладу, у відповідних державних, судових ор­ганах, забезпечення постійного та систематичного взаємозв'язку батьків і педагогічного колективу за­кладу, а також надання допомоги батькам та педаго­гічному колективу щодо реалізації завдань дошкіль­ної освіти.

Основним завданням діяльності комітетів є сприяння створенню умов для:

- збереження та зміцнення здоров'я дітей;

- всебічного зміцнення зв'язків між родинами, навчальним закладом і

громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

- залучення батьківської громадськості до органі­зації дозвілля та

оздоровлення дітей;

-організації роботи з поширення психолого-педагогічних і правових знань

серед батьків, підвищення їх відповідальності за розвиток і ви­ховання дітей,

обмін позитивним досвідом ро­динного виховання;

-вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу

та його благоустрою;

-сприяння соціально-правовому захисту учасни­ків навчально-виховного

процесу.

Основними принципами діяльності комітетів є:

-       законність,

-       гласність,

-       колегіальність,

-       толерантність,

-       виборність,

-       організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим  

положенням та законодавством;

-       підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків ясел

садка, груп (групи).

Порядок створення батьківських комітетів (ради)

        Комітет груп (групи) формується з батьків або осіб, які їх замінюють, однієї чи декількох груп і діє від їх імені.

          Комітет груп (групи), голова, заступник голо­ви та секретар обираються на зборах батьків дітей, які формують групу (групи) на початку навчального року. Кількісний склад та строк повноважень комітету визначаються зборами батьків дітей, які формують групу (групи).

          Комітет закладу формується з голів (пред­ставників) усіх комітетів груп, та з інших батьків за рекомендацією комітетів груп закладу.

Кількісний склад комітету ясел-садка, строк його повноважень визначаються загальними зборами батьків або радою цього закладу. При цьому від ко­мітету кожної групи в склад комітету закладу входить не менше одного представника. Із складу комітету обирається голова, його заступник та секретар.

          Організація діяльності батьківських комітетів (ради)

          Збори батьків дітей, які формують групу (гру­пи) проводяться за рішенням комітету груп (групи) не рідше двох разів на рік.     

Рішення зборів батьків, комітетів доводиться до відома батьків, керівництва закладу і за необ­хідності, відповідного органу управління освітою у 10-денний строк (шляхом надання протоколу).

Комітети планують свою роботу на підставі плану роботи закладу, рішень зборів батьків, реко­мендацій директора, вихователів, гро­мадськості. План роботи має вільну форму і затвер­джується головою відповідного комітету. Плани роботи комісій, створених при комітеті, є складовими плану роботи комітету.

При недосягненні згоди між директором і більшістю членів комітету закладу питан­ня вирішуються управлінням освіти Херсонської міської ради; між вихователями групи-і комітетом групи — керівництвом  закладу.

Комітети звітують про свою роботу перед за­гальними зборами батьків один раз на рік — в день виборів нового складу комітетів. На вимогу більшості батьків можуть про­водитися позачергові звіти комітетів.

Секретар комітету веде протоколи засідань і зборів, що зберігаються у справах закладу дошкільної освіти і передаються за актом новому складу відповідних комітетів. Строк зберігання про­токолів — 3 роки.

Керівництво і працівники закладу не несуть відповідальності за стан оформлення протоколів.

Права та обов'язки комітетів

Комітети мають право:

-   брати участь в обстеженні житлово-побутових умов вихованців, які

перебувають у несприятли­вих соціально-економічних умовах;

-   встановлювати зв'язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими ор­ганізаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами щодо надання фінансо­вої та матеріально-технічної допомоги ясел-садку, захисту здоров'я і життя вихованців, організації підвозу та харчування вихованців, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у закладі;

-    сприяти залученню додаткових джерел фінан­сування закладу: кошти батьків або осіб, які їх замінюють, добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб, інших коштів, не заборонених чинним законодавством України;

-    вносити на розгляд керівництва (педагогіч­ної, піклувальної рад) закладу пропозиції щодо зміни типу закладу, його статусу, вдоскона­лення умов організації життєдіяльності дітей, організаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом закладу в місяч­ний термін і результати розгляду доведені до відома батьків;

-   звертатися до директора закладу, педаго­гів, педагогічної ради закла­ду щодо роз'яснення стану і перспектив робо­ти закладу та з окремих питань, що турбують батьків;

-   за необхідності заслуховувати звіти коміте­тів і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи;

-   скликати позачергові загальні збори батьків (конференції);

-   створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів;

-   надавати пропозиції директору за­кладу щодо виділення з благодійного фонду матеріальної допомоги вихованцям закладу та стимулювання діяльності педагогічних праців­ників ясел-садка;

-   сприяти покращенню харчування вихованців ясел-садка;

-   сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування ясел-садка;

-   брати участь у прийнятті рішень стосовно орга­нізації оздоровлення вихованців ясел-садка;

-   сприяти організації інноваційної та експеримен­тальної діяльності ясел-садка.

Комітети зобов'язані:

-   виконувати плани роботи, затверджені головою відповідного комітету;

-   вести протоколи засідань зборів батьків, що зберігаються в справах закладу та передаються за актом новообраному комітету;

-   надавати інформацію про свою діяльність на прохання директора ясел-садка або відповідного органу управління освітою;

-   у разі потреби організовувати чергування бать­ків під час культурно-масових заходів у закладі з метою збереження життя і здоров'я його ви­хованців;

-   звітувати перед загальними зборами батьків (конференціями).

Комітети можуть виконувати й інші функції, пе­редбачені статутом закладу.

При копіюванні матеріалу активне посилання на сайт обов'язкове.